Bezpieczne place zabaw

Idealny plac zabaw powinien być atrakcyjny, funkcjonalny, a przede wszystkim bezpieczny. Bezpieczeństwo na placu zabaw jest priorytetem, dlatego na każdym etapie – począwszy od projektowania do eksploatacji należy podjąć wszelkie działania i wprowadzić takie środki i rozwiązania, aby to bezpieczeństwo zapewnić.

Bezpieczny plac zabaw to ten, który spełnia wymogi normy PN-EN 1176 oraz 1177. Opracowania te zawierają wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń oraz nawierzchni.

Wpływ na stworzenie bezpiecznego placu zabaw mają takie czynniki jak: odpowiednie, zgodne z normami rozmieszczenie urządzeń na placu, właściwy dobór urządzeń, zastosowanie bezpiecznej nawierzchni, jak również prawidłowa eksploatacja oraz konserwacja urządzeń.

ROZMIESZCZENIE ORAZ DOBÓR URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW:

Jedną z najważniejszych kwestii podczas projektowania placu zabaw jest odpowiednie rozmieszczenie urządzeń na placu, z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Wymagana przestrzeń minimalna, stanowiąca strefę bezpieczeństwa, powinna być bezwzględnie zachowana, gdyż warunkuje bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. W obrębie strefy bezpieczeństwa nie mogą znajdować się żadne inne urządzenia oraz obiekty. W miejscach, gdzie występuje ruch wymuszony w urządzeniu (np. zjeżdżalnia, ślizg strażacki itp.) strefy bezpieczeństwa nie mogą na siebie zachodzić. Wymiar strefy bezpieczeństwa jest podany w katalogu przy każdym urządzeniu.

KORA - bezpieczne place zabaw

Huśtawki i karuzele, należy umieszczać w skrajnych miejscach placu, daleko od wejścia/wyjścia oraz daleko od tras komunikacyjnych znajdujących się na placu zabaw.

Na placach zabaw, które mają być użytkowane przez dzieci w różnym wieku, zaleca się wydzielanie miejsc pod urządzenia przeznaczone dla młodszych i starszych dzieci.

Dobór urządzeń należy dostosować do wieku użytkowników oraz ich rozwoju psychofizycznego.

Ograniczenie wiekowe urządzeń, podane w katalogu, odnosi się jedynie do ich przeznaczenia pod względem wytrzymałości konstrukcji oraz kategorii łatwo-i trudnodostępności dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Dlatego też, wybierając urządzenia na plac zabaw należy rozpatrzyć elementy składowe poszczególnych zestawów. Dla dzieci młodszych powinno wybierać się zestawy składające się z elementów łatwodostępnych – podestów, schodków, stałych pomostów, huśtawek z siedziskami kubełkowymi. Dla starszych dzieci przeznaczone są urządzenia zawierające elementy zręcznościowe – drabinki, przeplotnie, elementy wspinaczkowe, pomosty wiszące, huśtawki z siedziskami prostymi itp. Dobierając urządzenia należy pamiętać jednak, iż zalecane jest aby zarówno młodszym jak i starszym dzieciom zapewnić takie elementy zabawy, które przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, dostarczą pewną dozę „akceptowanego ryzyka” (takiego, które dzieci w poszczególnym wieku oraz opiekunowie mogą przewidzieć) wpływającego na rozwój społeczny oraz fizyczny dzieci.

Należy unikać sytuowania zjeżdżalni (szczególnie metalowej) od strony południowej, gdyż materiał się nagrzewa i stwarza ryzyko poparzenia bawiących się dzieci.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA NA PLAC ZABAW:

Bardzo istotny czynnik warunkujący bezpieczeństwo użytkowników stanowi odpowiednia nawierzchnia wokół urządzeń. Rodzaj nawierzchni powinien być dostosowany do wysokości swobodnego upadku z danego urządzenia. W katalogu przy każdym produkcie podano wysokość swobodnego upadku oraz odpowiadający jej, wymagany rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia o wyższych parametrach amortyzujących niż darń, musi być stosowana w przypadku urządzeń posiadających wysokość swobodnego upadku > 1 m, takich jak np. huśtawki wahadłowe oraz urządzenia zręcznościowe.

Oferujemy usługę wykonania bezpiecznej nawierzchni:

  • piaskowej: najczęściej stosowany rodzaj nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw. Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wyrynnowanie terenu stanowiącego obszar strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń na głębokość 200 lub 300 mm, a następnie wypełnienie wyznaczonej strefy piaskiem płukanym, o odpowiedniej wielkości ziarna - zgodnej z normą.

  • żwirkowej: wykonanie nawierzchni żwirkowej obejmuje wyrynnowanie terenu stanowiącego obszar strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń na głębokość 200 lub 300 mm, a następnie wypełnienie wyznaczonej strefy żwirkiem, o odpowiedniej wielkości ziarna - zgodnej z normą.

  • z płytek poliuretanowych: z granulatu gumowego SBR (Kolory: Zielony, czerwono brązowy, czarny) lub z kolorową nakładką wykonaną z granulatu EPDM (Kolor uzależniony od zamawiającego)

  • bezspoinowej: nawierzchnia odznacza się wyjątkową estetyką. Jej podstawowym atutem jest to, że cała nawierzchnia tworzy jednolitą zwartą strukturę. Składa się z dwóch warstw (warstwa dolna SBR, warstwa górna EPDM). Kolor nawierzchni uzależniony od zamawiającego

Zaleca się ogradzanie placów zabaw – rozwiązanie to ułatwia utrzymanie porządku oraz wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa. Aby ogrodzenie spełniało swoją funkcję musi być bezpieczne – bez ostrych zakończeń, uniemożliwiające zakleszczenie się dziecka oraz powinno posiadać bramę i/lub furtkę.

EKSPLOATACJA

Bardzo ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń. Na terenie placu zabaw Zarządca/Właściciel placu powinien umieścić tablicę zawierającą regulamin korzystania z urządzeń zabawowych, telefony alarmowe oraz powinien zapewnić nadzór nad przestrzeganiem zawartych w regulaminie zapisów. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dzieci powinny korzystać z urządzeń pod opieką dorosłych, opiekuna lub nauczyciela.

KONTROLA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I NAWIERZCHNI

W celu zachowania bezpieczeństwa, Właściciel/ Zarządca placu zabaw jest zobowiązany przeprowadzać:

  • kontrolę regularną (oględziny okresowe – co najmniej raz w tygodniu lub częściej) – kontrola ma na celu wykrycie a następnie wyeliminowanie oczywistych zagrożeń, mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych,
  • kontrolę funkcjonalną/obsługi (co 1 do 3 miesięcy) – jest to przegląd bardziej szczegółowy, którego celem jest sprawdzenie sprawności i stateczności sprzętu, głównie jego zużycia,
  • coroczną kontrolę podstawową – kontrola ma na celu ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stany fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji, a także ocenić zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw.

Regularna konserwacja urządzenia powinna obejmować podejmowanie środków zapobiegawczych w celu utrzymania jego bezpieczeństwa i sprawności (utrzymywanie wolnej przestrzeni wokół urządzeń, uzupełnianie nawierzchni w strefie swobodnego upadku, regularne czyszczenie, odmalowywanie, wzmacnianie połączeń itp.).